Kundeservice +45 50569763 | info@nielsenoutdoor.eu

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, med mindre de fraviges ved skriftelig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for købers købs- og leveringsbetingelser. 

Tilbud/priser

Nielsen Outdoor Solutions (herefter NOS) priser fremgår af brochure, hjemmeside eller ved forespørsel per mail eller telefon. Alle priser opgives i danske kroner, Inkl. moms. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser.

Såfremt der ikke er angivet acceptfrist i tilbud, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er sælger i hænde senest ugedagen efter tilbudsdatoen.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, udsolgte varer, prisændringer samt sortiments- og konstruktionsændringer.

 

Bestilling

Alle bestillinger og forespørgsler kan foregå via hjemmeside, kontaktformular, mail eller per telefon. 

Bestillingsprocessen  - trin for trin:

  1. Find det/de ønskede produkter
  2. Kom produktet/produkterne i ”indkøbskurven” ved at klikke på den grønne knap ”Læg i kurv”.
  3. Klik på den grønne knap ”Gå til bestilling”, når vare/r og antal er kontrolleret.
  4. Udfyld bestilling:
    - Betalings- og leveringsadresse
    - Betalingsform
    - Klik på den grønne knap ”Gennemfør ordre”

Systemet sender straks en automatisk genereret bekræftelse per mail.
Den endelige leveringstid og betalingsinformation vil fremgå af den efterfølgende manuelle ordrebekræftelse. 

Leveringstid og forsinkelse

Levering af varer fra Nielsenoutdoor.dk ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Forsendelsen af varer sker som hovedregel med en leveringstid på 2-5 dage.

De opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse. Såfremt en levering skulle blive forsinket meddeler vi dette via E-mail. Køber har i den forbindelse ikke ret til at afbestille ordren.

Såfremt der købes produkter med forskellige leveringsdatoer, vil den længste leveringsdato gælde. Enhver ordre er modtaget under forbehold for force majeure, såsom strejke, lock-out, krig, uroligheder, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer, vareknaphed, forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører på grund af nævnte omstændigheder.

Ved forsinkelse fra Købers side er NOS berettiget til at fakturere sagen og få godtgjort positive omkostninger. Hvis Køber udviser forsinkelser, accepterer køber, at NOS ikke kan overholde den aftalte leveringstid. Køber forpligtiger sig til at oplyse NOS om, hvornår levering kan finde sted.

Betaling og garantistillelse

Betaling med betalingskort
Det er muligt at betale med Dankort,VISA kort og Mastercard gennem Qickpays betalingsgateway. Betalingen trækkes først ved afsendelse af de bestilte varer. Vi modtager også betaling med mobilePayog Paypal..
Paypal hæver betalingen, når ordren afgives, men NOS hæver først beløbet, når ordren afsendes og dermed færdigekspederes i økonomi- og lagersystemet.


Betaling med faktura

NOS fremsender ordrebekræftelse efter bestilling. Varer sendes først efter NOS har modtaget betaling. Når varerne er afsendt, fremsendes elektronisk faktura på PDF.
Hvis der bestilles varer, på vegne af en offentlig Institution, kan der benyttes EAN-fakturering. 

Ved salg til offentlige Institutioner er betalingsfristen 14 dage netto. 

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet for betalingen efter levering pålignes den samlede ordresum 2 procent per påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på kr. 100,- per rykker. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt skriftligt.

Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er vi ikke forpligtiget til yderligere levering. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan vi efter vort valg lade varerne bortsælge for købers regning advis til denne eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.


Garantistillelse

Ved visse ordrer, større køb eller ordrer af projektkarakter kan NOS kræve, at kunden stiller sikkerhed for den samlede købesum. Garantien kan stilles som en traditionel bankgaranti eller en deponering af købesummen i et pengeinstitut godkendt af NOS. I stedet for garantistillelse kan kunden vælge at forudbetale 30% af købesummen.

Ved forudbetaling vil varerne blive sat i ordre, når betalingen er registreret på NOS's bankkonto. Med mindre andet er skriftligt aftalt, forfalder de resterende 70% til betaling senest 14 dage efter levering.


Levering

Hos NOS benyttes synlige fragtpriser. Priserne vil fremgå i forbindelse med bestillingen.


Alle priser er uanset mængde.

Priserne gælder for levering til Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste øer.

Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse særskilt. Med mindre andet er aftalt, tager NOS ikke paller og pallerammer retur.

Levering finder sted på købers oplyste adresse. Alle forsendelser, der foretages af sælger er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Køber skal ved levering - og inden der kvitteres for modtagelsen - kontrollere at det korrekte antal er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Er der skader på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal køber meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrevet. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer, som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser.


Fortrydelses- og returret

B2B
Der er ikke fortrydelses- og returret.


B2C
Private har altid 14 dages returret ved køb af lagervarer. Returnering af varer skal ske i oprindelig stand og original ubeskadiget emballage, idet vi i modsat fald er berettiget til at afvise returneringen.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til oplyst konto indenfor 14 dage. Omkostninger til returnering skal kunden selv afholde.

Der er ikke fortrydelses- og returret på varer, der er samlet eller produceret specielt til kunden.


Produktinformation

Produktinformationer, billeder, illustrationer og oplysninger er kun af vejledende karakter, og NOS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.
NOS`s oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet som led i aftalen. NOS er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet eller såfremt ændringen ikke påvirker kvaliteten eller ydelse i vøsentlig grad.

Vi benytter markedets bedste pulver lakering til vores malede produkter, men det skal forventes, at produkterne skal vedligeholdes med Senotherm maling efter behov. 


Fejl og mangler

Reklamationsretten gælder for alle oprindelige fejl - dvs. fejl der var på varen ved modtagelsen samt fejl der kan henledes til fabrikationsfejl. Reklamation skal fremsættes skriftligt over for NOS senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejl og mangler er, eller burde være, opdaget, hvilket betyder ved modtagelsen af varen. En reklamation skal fremsættes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består samt billededokumentation.

Kunden skal ved påråbelse af en mangel ved leverancen bevise, at det leverede er mangelfuldt og herunder dokumentere, at materialet er opbevaret, monteret, idriftsat, anvendt og vedligeholdt korrekt. Forpligtigelsen bortfalder ved følgerne af unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montage, ødelæggelse af overflader, kemikalier eller fejl efter reparation udført af andre end NOS. Ligesom komponenter, der har været i brug eller på anden måde bærer præg af anvendelse, ikke kan accepteres som fejlbehæftede.

NOS's ansvar for fejl og mangler er altid, og i enhver situation, begrænset til NOS's valg enten at foretage reparation, om-levering, eller at meddele kunden et af NOS fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren.

NOS hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som leverandører hæfter herfor i forhold til NOS.

Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder NOS sig ret til at foretage fradrag for eventuel manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 400 eksklusiv moms + forsendelsesomkostninger.

Der ydes 24 måneders reklamationsret og der opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation eller ombytning. Følgeskader på udstyr, som skyldes købers manglende eller forsinkede reklamation, dækkes ikke.

Produktansvar

Hvor NOS benytter underleverandør/samarbejdspartnere, gælder garantien fra underleverandørens/samarbejdspartnernes aflevering til NOS. Garantien for underleverandørens/samarbejdspartnernes arbejde er ikke mere vidtgående end underleverandørens/samarbejdspartnernes garanti over for NOS. NOS er alene ansvarlig for skade forvoldt af det solgte, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af NOS eller andre, som vi har ansvaret for.

NOS er og aldrig ansvarlig for driftstab, skade på opbevarede varer, avancetab eller andet indirekte tab. Såfremt NOS som sælger måtte blive pålagt ansvar i forhold til tredjemand, kan sælger gøre regres mod kunden, medmindre denne påviser, at sælger i medfør af ovenstående bestemmelse skal bære det endelige tab.

Ansvarsbegrænsning

NOS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte.

Erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand og NOS påtager sig ikke noget ansvar, ud over hvad der fremgår af nævnte betingelser. NOS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

NOS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Alle aftaler er på dansk og efter dansk ret.

Ud over forbehold for trykfejl i både priser og varebeskrivelser samt moms- og afgiftsændringer, tages forbehold for mellemsalg og midlertidigt udgåede varer.

Ejendomsforhold

Ejendomsretten til varer eller dele deraf tilkommer NOS, indtil alle beløb i henhold til denne aftale er fuldt betalt af køber.

Tvister

Alle tvister skal afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten finder sted i Odense, Danmark, og processproget er dansk.

Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører NOS og er beskyttet af ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden NOS's skriftlige tilladelse. NOS giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart. De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.


Fortrolighedspolitik - personlige data og oplysninger

Shopsystemet anvender såkaldte cookies. En cookie er betegnelsen for en fil som gemmes på PCén. Cookies hjælper med at gemme personlige præferencer og måle trafikken på hjemmesiden. 

En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Det er også muigt at slette cookies via browserindstillingerne (i Internet Explorer sker det via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger"). 

NOS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. NOS vil således ikke afsløre information om kunder og brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.
NOS vil heller ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Ejeroplysninger

Nielsen Outdoor Solutions af 2013 Aps
Østerbro 4, 5690 Tommerup
Tlf: + 45 50569763
info@Nielsenoutdoor.eu
Cvr.nr: 35516298